תקנון חוגים

השתתפות בחוגים והרשמה:

● מערך החוגים יפעל מספטמבר עד יוני (למעט חוגים הפועלים כל השנה). יתכן שחוגים מסויימים ימשיכו גם בחודשי הקיץ.

● החוגים אינם פועלים בערבי חג וחגים, חוה”מ סוכות ופסח, בערב ימי הזיכרון.

● בחוגי הילדים החופשות הם לפי חופשת ביה”ס.

● ההרשמה לחוגים תתבצע אך ורק באמצעות אתר החוגים, כל שנה יש צורך בהרשמה מחודשת.

● השתתפות בשיעור ראשון בחוג תחשב כשיעור ניסיון. משתתף שיצטרף להמשך הפעילות, יחויב במלוא העלות החודשית. (שיעור מוסיקה – שיעור נסיון בתשלום)

● השתתפות בחוג תתאפשר אך ורק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום.

פרישה:

● ניתן לפרוש מהחוגים עפ"י התקנון בלבד, בהודעה על גבי טופס פרישה מהחוג הנמצא באתר

● ההודעה על הפרישה תתקבל עד ל – 25 לחודש ותיכנס לתוקפה בחודש שאחריו.

● במידה וההודעה תתקבל אחרי ה – 25 לחודש יחוייב בתשלום גם לחודש שאחריו.

● בחודשים אפריל, מאי, יוני לא ניתן לפרוש מהחוגים.

● הודעה אחרונה על פרישה תתקבל לא יאוחר מה- 25 לפברואר. משתתף שלא הודיע על פרישה עד ה- 25.02 יחשב כמשתתף בחוג ויחויב עד לסוף שנת הפעילות.

תשלום:

● התשלום הינו חודשי ולא בהתאם למספר השיעורים בפועל וכולל את החופשות.

● בחוגים מסויימים יגבה תשלום נוסף עבור תלבושות, ציוד מיוחד או השתתפות בסיומי שנה.

● משתתפים מגבעת אלה יחוייבו מידי חודש באמצעות כרטיס התושב בהנה”ח.

● משתתפים שלא מגבעת אלה: התשלום יתבצע מראש לכל השנה בהוראת קבע או בהמחאות לפקודת גבעת אלה לראשון לכל חודש.

● מספר המקומות בחוגים מסויימים מוגבל. עדיפות תינתן למקדימים להרשם.

● החוגים יפתחו רק אם מספר המשתתפים יצדיק זאת.

● חוג אשר לא יצדיק כלכלית את קיומו ייסגר. (גם במהלך השנה).

● יתכנו שינויים במועדי החוגים בהתאם למספר המשתתפים במהלך השנה.

● הצטרפות באמצע החודש לחוג, מחייבת בתשלום מלא עבור אותו החודש.

● אי תשלום עבור החוג בהתאם לתקנון, יגרום להוצאות המשתתף/ת ממערכת החוגים.

● היעדרות מפעילות בחוג כלשהו אינה מזכה בהחזר כספי או בהשלמת הפעילות.

● שיעורים שיוחסרו ע"י המדריך יוחזרו במהלך שנת החוגים או בחודש יולי.

● מערכת החוגים אינה אחראית לציוד האישי של התלמידים.

●  חוגים מסוימים אינם באחריות גבעת אלה- הדבר יצוין במידע שבדף החוג.

הסכמה לפרסום צילום:

● אנו נותנים את הסכמתנו לפרסם באתר האינטרנט היישובי של גבעת אלה, צילום בו מופיע בננו/בתנו אשר צולם במסגרת השתתפותם בחוג.

● ידוע לנו כי השימוש שייעשה בתמונות אינו לצרכים מסחריים וכי לא תשולם לנו תמורה כלשהי עבור פרסומן.

אנו מאשרים כי ידוע לנו שאנו רשאים לחזור בנו בהסכמתנו שלעיל ולצורך כך עלינו להודיע, בכתב, למנהלת מרכז החוגים, ולוודא שהודעתנו התקבלה.